Henvisning til psykolog

- henvisning fra egen læge

Psykologhjælp

Du skal henvises fra din alment praktiserende læge, herunder vagtlægen, hvis lægen vurderer, at du hører ind under én af følgende grupper.

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression over 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der er fyldt 18 år

En nærmere fortolkning af overenskomsten på de anførte henvisningskriterier 1 til 11 kan læses her

Tidsperspektiv for henvisningen

Henvisningen til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes inden 6 måneder efter den hændelse, som er årsag til, at der er opstået behov for psykologhjælp, har fundet sted. Henvisningen skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Der kan ikke udstedes henvisning senere end dette tidspunkt.

Henvisning til personer, der er omfattet af kategori 9, 10 og 11 (incestofre m.fl., personer med let til moderat depression over 18 år, samt personer der lider af let til moderat angst, herunder OCD) kan ske uden tidsgrænserne.

Antal konsultationer pr. behandlingsforløb

Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Personer med let til moderat depression (persongruppe 10) og personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (persongruppe 11) kan modtage tilskud op til yderligere 12 behandlinger efter vurdering fra psykolog og genhenvisning fra praktiserende læge.

Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år

Unge mellem 18 og 24 år er berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11).

Børn og unge under 18 år

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten, dog ikke ved kategori 10 og 11.

Husk henvisning fra egen læge

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

Tilskud

Regionen yder et tilskud på 60% af psykologens honorar.

Medlemskab af Sygeforsikringen Danmark giver et tilskud på 200 kr. pr. samtale. Læs her om hvad du selv skal betale pr. samtale.

 

TOP